30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işverenlere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü getirmektedir. İşverenler bu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere; Kanunu’nun 6. maddesinde de belirtildiği gibi “mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmesi için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmelidir.

Yine bu maddede İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirleri kendi personeli ve imkânlarıyla sağlayamadığı durumlarda bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebileceği ifade edilmektedir.

EREN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ olarak, her biri konusunda tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı), İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli ile çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması ve işverenlerin Kanun ve ilgili yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirebilmesi için gerekli iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermekteyiz.

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin çalışma süreleri işyeri çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik